dwabratanki@nocleg.pl +48 (22) 116 8296 HU|PL

REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj weekend w Budapeszcie” i promocji „Dwa Bratanki”

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, określa warunki na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „Wygraj weekend w Budapeszcie” zwany w dalszej części Regulaminu KONKURSEM.
 2. Organizatorem KONKURSU jest Nocleg.pl (Szallas.hu kft Przedstawicielstwo w Polsce) ul. Prosta 69 00-838 Warszawa, NIP: 1080019550, REGON: 362550020, zwany dalej Organizatorem.
 3. W imieniu Organizatora KONKURS administruje Nocleg.pl (Szallas.hu kft Przedstawicielstwo w Polsce) ul. Prosta 69 00-838 Warszawa, zwany dalej Administratorem.
 4. Nagroda to voucher do Budapesztu, dwie noce dla dwóch osób, ważny od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017.
 5. ORGANIZATOR i Administrator w trakcie trwania KONKURSU i po nim mogą przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej wiadomości związane z przebiegiem KONKURSU oraz informacje o rozpoczęciu kolejnych konkursów i promocji.
 6. KONKURS rozpoczyna się 08.02.17 do 23.03.17 do godziny 23:59. Wyniki Konkursu zostaną planowo podane 27.03.17 na profilu facebookowym Nocleg.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty podania wyników bez podania przyczyn.
 7. KONKURS nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.Nr 201, poz. 1540).
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.nocleg.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 9. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do skrócenia, wydłużenia i zakończenia konkursu w dowolnym jego momencie bez podania przyczyny.

§ 2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE/PROMOCJI

 1. Uczestnikiem KONKURSU może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca wszystkie pozostałe warunki Regulaminu.
 2. W KONKURSIE nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów.
 3. W KONKURSIE mogą brać udział użytkownicy, którzy podali swój adres e-mail oraz wzięli udział w rozwiązaniu przynajmniej jednego quizu.
 4. Aby wziąć udział w KONKURSIE Uczestnik w terminie określonym w punkcie I.6 powyżej powinien przystąpić do KONKURSU oraz spełnić pozostałe warunki określone w niniejszym REGULAMINIE, w tym podać swoje dane osobowe, w sposób i na zasadach określonych poniżej. Przystąpienie do KONKURSU następuje w ramach zalogowania się na platformie wegierskiprzyjaciel.pl poprzez podany przez ORGANIZATORA link i podanie swojego adresu e-mail, a później, opcjonalnie, wzięcie udziału w quizie/quizach.
 5. Podanie za pośrednictwem Strony konkursowej pełnych i prawdziwych danych osobowych tj. imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu jest dobrowolne ale konieczne, aby wziąć udział w Konkursie. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa jest, oprócz spełnienia wszystkich warunków określonych powyżej, także akceptacja wszystkich generowanych automatycznie przez portal Facebook lub Serwis WWW zapytań, w tym w szczególności dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody na publikację w Serwisie WWW lub Facebook imienia i nazwiska w razie wygranej w Konkursie.
 6. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem, które stanowią jedyne obowiązujące przepisy regulujące zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony.
 7. Promocja „Dwa Bratanki” polega na uzyskaniu dostępu do rabatowych ofert i promocji, które będą dostępne dla użytkownika tylko po zarejestrowaniu adresu e-mail. Podana oferta będzie ważna tylko w dniu 23.03.2017, zwanym „Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej”. Przystępując do udziału, użytkownik zgadza się na te same zasady dotyczące przetwarzania danych co uczestnik konkursu (szczególnie podpunkty 6 i 7).

§ 3.NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagroda to voucher do Budapesztu, dwie noce dla dwóch osób, ważny od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017.
 2. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.
 3. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej nagrodzie drogą elektroniczną za pomocy poczty email (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym) oraz za pośrednictwem strony http://facebook.com/noclegpolska. Organizator i Administrator konkursu nie ponosi odpowiedzialności jeśli wskazany przez uczestnika adres email zawiera błąd, lub usługa poczty elektronicznej nie działa prawidłowo uniemożliwiając odbiór nagrody. Akceptując regulamin, Laureat wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w celu poinformowania go o wygranej.
 4. Laureat nagrody w Konkursie jest zobowiązany potwierdzić swój udział w Konkursie oraz swoje dane osobowe najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu poinformowania go o fakcie, że został laureatem.
 5. Odbiór nagrody zostanie ustalony telefonicznie/mailowo z osobą, która wygra. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z laureatem Nagrody w ciągu 24 godzin od momentu poinformowania o fakcie zdobycia nagrody, oraz braku potwierdzonych danych do wysyłki, nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora, który przekaże ją kolejnemu uczestnikowi konkursu.

§ 4.NARUSZENIE REGULAMINU

 1. Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.
 2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
 3. Uczestnicy, którzy ingerują lub ingerowali w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z Regulaminem, co w szczególności doprowadziło do przyznania im Nagrody, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora bądź Administratora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają z udostępnionej im w Serwisie powierzchni wirtualnej ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
 2. Szkody spowodowane wpływem umieszczonych w Serwisie treści.
 3. Połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia.
 4. Utratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu drogą elektroniczną.
 5. Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Serwisu w związku z interakcjami z Serwisem.
 6. Jakiekolwiek roszczenia Użytkowników Serwisu z tytułu powyższych są wyłączone.
 7. Użytkownik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu.
 8. Braku zgłoszenia się po odbiór nagrody w terminie.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik, poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyraża nieodpłatną zgodę na rzecz Organizatora na niewyłączne wykorzystanie zgłoszeń konkursowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń terytorialnych, ani czasowych w szczególności w celu prawidłowej realizacji Konkursu. Organizator bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia w sposób nieograniczony, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy prawo autorskie, może swobodnie dysponować Zgłoszeniami konkursowymi przekazanym przez Uczestnika i dowolnie je wykorzystywać, w szczególności w celu prawidłowej realizacji Konkursu, lecz także w przyszłości.
 2. Uczestnik oświadcza, że jest autorem lub posiada inne niczym nieograniczone prawo do komercyjnego wykorzystania przesłanego Zgłoszenia konkursowego, które ma wziąć udział w Konkursie i będzie ponosił pełną odpowiedzialność za późniejsze wykorzystanie Zgłoszenia przez Organizatora.

§ 7.OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik Konkursu, poprzez udzielenie zgody na przetwarzanie treści: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach operacyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz celach konkursowych oraz reklamowych.” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujące następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie na potrzeby wyłonienia zwycięzców i wysyłki nagród, oraz w celu późniejszej wysyłki ofert handlowych firmom: Szallas.hu Kft, Helpy Kft, Second-Textil Kft, WearCo Sp. z o.o.
 2. Organizator Konkursu przechowując dane Uczestników może je wykorzystywać do celu wysyłki ofert promocyjnych i informacji o charakterze handlowym.
 3. Uczestnik może w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe wysyłając informację na info@nocleg.pl.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej www.nocleg.pl, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu.